Policy

Informacion Jurídica/ Law Information

 

Juridisk information

Här informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter som samlas in på misslopez.se

BELLATI AB, 556978-4563 med adress i BOX 587, 10131 STOCKHOLM är  personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på webbplatsen.

Hantering av personuppgifter
Misslopez.se är ansvarigt för att vi hanterar dina personuppgifter på ett korrekt sätt som är i enlighet med lagar och förordningar. Det innebär att Misslopez.se är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna som registreras i våra datasystem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och lag (2018:218)

Misslopez.se samlar in dina uppgifter endast för särskilda ändamål inom bloggen och tjänster vi erbjuder.
Dataskyddsförordningen ger dig som är registrerad en rad olika rättigheter. I följande avsnitt finns dessa rättigheter beskrivna. Om du anser att Misslopez hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om du önskar få ett registerutdrag kan du precisera ditt ärende i relevant formulär nedan. Skriv ut formuläret och skicka till oss. Märk kuvertet utifrån ditt ärende med ”Registerutdrag” eller ”Rättelse”.

BELLATI AB

ATT: Registerutdrag/Rättelse

Box 587

10131 Stockholm

Formulär
Registerutdrag
Begäran om rättelse, komplettering, radering, begränsning eller invändning mot personuppgiftsbehandling

Begäran om registerutdrag
Du som är registrerad har rätt att få information om vilka personuppgifter som Misslopez.se behandlar.

Rätt till rättelse och komplettering
Om du anser att vi registrerat felaktiga uppgifter om dig kan du vända dig till Misslopez  för att få dessa uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt till radering
Du som är registrerad har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter som vi behandlar borttagna.  Personuppgifter måste raderas enligt dataskyddsförordningen i följande fall:

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket
Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse
Om personuppgifterna har behandlats olagligt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
Rätt till begränsning av behandling
Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

Rätt att göra invändningar
Om Misslopez.se behandlar dina personuppgifter kan du i vissa fall invända mot behandlingen. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse som ett led i myndighetsutövning eller när profilering sker.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Misslopez.se kan komma att använda sig av automatiserat beslutsfattande som inbegriper profilering. Profilering innebär varje form av automatisk behandling av personuppgifter då uppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper, i synnerhet för att analysera eller förutsäga personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

Personuppgiftsincidenter
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Exempel:

diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning
finansiell förlust
brott mot sekretess eller tystnadsplikt
En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade personer har blivit förstörda, gått förlorade på annat sätt, kommit i orätta händer. Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det personuppgiftsincidenter.

Om du får kännedom om en personuppgiftsincident bör du omgående kontakta info@misslopez.se

Klagomål och tips
Om du anser att Misslopez hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta Misslopez via e post . E-postadress: info@misslopez.se eller:

BELLATI AB, 556978-4563 med adress i BOX 587, 10131 STOCKHOLM

om det är ett återkommande och systematiskt fel
om det är allvarliga brister
om det gäller ett enstaka fall eller ett generellt fel

E-postadress: info@misslopez.se

BELLATI AB, 556978-4563 med adress i BOX 587, 10131 STOCKHOLM Telefon: +46 709993109

Misslopez.se är en offentlig blogg.

 

 

 

 

 

 

In SWEDISH

JURIDISKT MEDDELANDE

BELLATI AB, 556978-4563 med adress i BOX 587, 10131 STOCKHOLM

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

1. Användningen av denna webbplats / misslopez.se & solnu.se gör dig till en användare vilket innebär att du till fullo känner till och följer dessa Allmänna villkor för användning utan reservationer. Ägaren av denna webbplats förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor, och som sådan måste användaren läsa dem och accepterar dem varje gång den besöks.

2. Användningen av denna webbplats och de tjänster som den erbjuder är gratis utan att det påverkar det faktum att denna omständighet kan ändras enligt den föregående klausulen.

3. Användaren är skyldig att använda webbplatsen och innehållet och/eller tjänsterna som införlivas däri, på ett omsorgsfullt och korrekt sätt, och att åta sig att inte använda den:
– För att utföra aktiviteter som strider mot lag, moral, allmän ordning, och bara använda den i enlighet med dessa användarvillkor.
– För olagliga ändamål och effekter, inbegripet sådana som är förbjudna eller är emot tredje mans rättigheter eller intressen.

4. Användningen av denna webbplats skall vara för strikt personliga och privata ändamål, utan att utföra reklam eller kommersiell verksamhet genom dessa tjänster.

5. Fallet kan uppstå där för att få tillgång till visst innehåll eller för att använda en tjänst blir det nödvändigt att lämna personuppgifter, i vilket fall användaren ska garantera dessas riktighet, äkthet och giltighet.

Om det är nödvändigt att använda koder (användarnamn och lösenord), skall användarna beakta:
– Koderna är personliga och exklusiva för den användaren som är äger dem, och användaren ska vara ensamt ansvarig för deras förvaring, sekretess och korrekt användning.
– BELLATI AB ska inte hållas ansvarigt för eventuella förluster som kan uppstå hos användaren eller tredje man till följd av att andra personer använder deras lösenord, med eller utan samtycke från användaren.
– BELLATI AB. åtar sig att hålla lösenordet som används av användaren hemligt. I det fall du kontaktar oss via e-post, skicka inte meddelanden med falsk identitet och dölj inte källan till meddelandet.

6. BELLATI AB. har antagit de lagstadgade säkerhetsåtgärderna för att skydda de personuppgifter som lämnas av användaren (för mer information se sekretesspolicyn).

Under inga omständigheter skall det garantera absolut osårbarhet hos sina säkerhetssystem och ska inte garantera säkerheten eller okränkbarhet hos nämnda data i dess överföring via Internet.

7. Användaren är skyldig att respektera de begränsningar som vid varje tidpunkt kan fastställas för användning av denna webbplats.

8. BELLATI AB ansvarar inte för fel som kan uppstå i hänvisningen och lovar inte att överföringsnätet kommer att vara i drift i alla lägen. Det skall inte vara ansvarigt i händelse av att tredje part, genom att bryta mot de etablerade säkerhetsåtgärderna, får åtkomst till meddelandena eller använder dem för att skicka ett datavirus.

9. BELLATI AB kontrollerar inte användarnas användning av denna webbplats, och kan inte garantera att den sker enligt dessa Användarvillkor.

10. BELLATI AB ska avbryta webbplatsens tjänst som används av användaren och ska omedelbart avsluta relationen med användaren, om det upptäcker en användning som den anser strida mot dessa Användarvillkor.

11. BELLATI AB. förbehåller sig rätten att sluta erbjuda någon av de tjänster som erbjuds på denna webbplats, bara genom att skicka ett meddelande på åtkomstskärmen. Det förbehåller sig även rätten att ensidigt ändra när som helst och utan föregående meddelande, presentationen och villkoren, samt tjänsterna från BELLATI AB

12. Förhållandet mellan BELLATI AB och användaren skall regleras av spansk lagstiftning, varigenom de uttryckligen avstår från sin egen jurisdiktion, och åtar sig att låta avgöra eventuella tvister som kan härleda från den till domstolar i Alicante.

INTEGRITETSPOLICY

I enlighet med gällande regler och lagar om Skydd av personuppgifter, och på grund av vår särskilda uppmärksamhet på säkerhet och sekretess hos personuppgifter, informerar BELLATI AB i sin egenskap av ansvarig för fillagringen, att besöket av denna webbplats i sig inte innebär att personlig information, lämnas, men att följande integritetspolicy fastställts för att användarna ska kunna bestämma fritt och frivilligt om möjligheten att ge den:

BELLATI AB är medveten om frågor som rör skydd av personuppgifter, efter att ha vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten och integriteten för personuppgifter i enlighet med lag 15/1999 av den 13 december om skydd av personuppgifter, och reglerna för tillämpningen av denna, RD 1720/2007, och annan tillämplig lagstiftning.

Användare som ger oss personuppgifter via webbplatsen samtycker otvetydigt till att deras uppgifter ingår i motsvarande fil, som vederbörligen registreras i det allmänna dataskyddsregistret under ägandet av BELLATI AB. Dessa uppgifter skall användas för att svara på meddelanden som vi får via vårt kontaktformulär.De ska också användas för att kontakta användare som begär någon av våra tjänster, deras data används för att upprätthålla kommunikationen som härrör från sådana tjänster.

Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och alltid i enlighet med gällande lagstiftning.

De personuppgifter som samlas in kommer att raderas när de är onödiga eller irrelevanta för de ändamål för vilka de samlats in eller registrerats.

I händelse av att de uppgifter som samlats in används för andra ändamål än de för vilket det var nödvändigt att samla dem, krävs användarens föregående medgivande.

Inte vid något tillfälle kommer BELLATI AB  dela med sig eller överföra personuppgifter som samlats in.

Ägaren av de insamlade uppgifterna kan när som helst utöva sin rätt till åtkomst, korrigera, avbryta och motsätta sig dem via vanlig post till: BELLATI AB med företagets adress BOX 587, 10131 STOCKHOLM, SVERIGE genom att göra på följande sätt:

A. Sända en begäran som innehåller:

• Den berörda partens fullständiga namn.
• En petition som anger begäran.
• Adress för meddelanden, datum och underskrift av parten som gör begäran.
• Dokument som verifierar framställningen om tillämpligt.

B. Att fästa/bifoga en kopia av deras nationella identitetshandling/pass.

* BELLATI AB förbehåller sig rätten att installera cookies, som är bitar av information som gör det möjligt att lagra och hämta vissa uppgifter om sina besökare, och som endast kan läsas av den server som har implementerat dem. Syftet med att inkorporera cookies är att ge användarna en skräddarsydd service som därmed är av en högre kvalitet. Cookies har en begränsad livslängd och under inga omständigheter kan en cookie extrahera information från användarens hårddisk. Det är användaren som kan förse servern med det senare. Användare som inte vill ta emot cookies kan justera sina inställningar i webbläsaren därefter.

COOKIE POLICY

Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att cookies används på denna webbplats, som beskrivet nedan

1. Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som en webbplats lägger i din dator, telefon eller någon annan enhet med information om din surfhistorik på den webbplatsen. Cookies krävs för att hjälpa bläddring och göra det lättare. De skadar inte din dator.

2. Vad används cookies till på denna webbplats?

Cookies är en viktig del av hur vår hemsida fungerar. Det huvudsakliga syftet med våra cookies är att förbättra din webbupplevelse. Till exempel hjälper cookies oss att identifiera dig (om du är registrerad på vår hemsida), för att komma ihåg dina inställningar (språk, land, etc.) när du surfar, och vid framtida besök för att hantera kundvagnen, så att du kan göra inköp, etc. Med informationen som samlas in av cookies kan vi förbättra webbplatsen genom att använda uppskattningar av mängden och användningsmönster, genom att anpassa hemsidan till användarnas individuella intressen och genom att förbättra hastigheten på sökningar, etc.

3. Vad används cookies INTE till på den här webbplatsen?

Vi sparar inte känsliga personuppgifter som din adress, ditt lösenord eller data från ditt kreditkort i cookies vi använder.

4. Vem använder informationen som lagras i cookies?

Informationen som lagras i cookies på vår webbplats används uteslutande av oss, med undantag för den i Google Analytics, som används och förvaltas av Google och av oss för statistiska ändamål, och cookien för att analysera betalningstransaktioner, som genereras endast när ett inköp görs och analyseras av ett externt företag för att ge tillräckliga garantier för betalningstransaktionerna.

5. Kan användningen av cookies avaktiveras?

Ja, cookies kan avaktiveras. Men om du väljer den inställningen kanske du inte kan få tillgång till vissa delar av vår webbplats. Det kan leda till mindre effektiv surfning och du kommer inte kunna använda dig av vissa av våra tjänster. Om du föredrar att begränsa, blockera eller radera cookies från denna webbplats, kan du göra det genom att ändra inställningarna i din webbläsare.Även om alla webbläsare har olika parametrar, kan cookieinställningarna justeras i “Inställningar” eller i menyn “Verktyg”. För mer information om cookie-inställningar i din webbläsare, se menyn “Hjälp”.

6. Vilka specifika cookies använder denna webbplats?

Sessionscookies
Dessa lagrar information under ditt besök på vår webbplats. Denna typ av cookie används för att känna igen dig när du bläddrar igenom de olika sidorna på vår webbplats. Vi undviker därmed att presentera information för dig mer än en gång och att du behöver skriva om dina kontaktuppgifter om du redan har gett dem till oss under besöket.

Ihållande cookies
Det huvudsakliga syftet med dessa cookies är att otvetydigt identifiera dig som användare. Vi kan därför veta om du har besökt oss tidigare och på så vis undvika att visa dig information som du redan känner till eller be dig att fylla i enkäter som du redan har besvarat. De gör det också möjligt för oss att bedöma din webbupplevelse på lång sikt för att förbättra användbarheten hos vår webbplats med tanke på framtida förbättringar. På samma sätt är dina adressuppgifter lagrade för att fastställa effektiviteten hos de medel som används för att marknadsföra oss själva.

Cookies från tredje part
Vi använder ibland system för statistikarbete som också använder sina egna cookies. I det fallet garanterar vi att de uppgifter som samlats in av sådana system alltid är anonyma och aldrig kommer att identifiera dig personligen. De möjliggör bara statistik information som skall utvärderas för att främja förbättringar av vår webbplats.